Poręba – projekt i budowa oczyszczalni w technologii przyszłości
24.03.2021

Dnia 26.02.2021 podpisano umowę na "Modernizację oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj". Wartość kontraktu opiewa na 8 671 500,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii MBR - do wydajności nominalnej 866 m3/d i 5413 RLM. Zakończenie prac planowane jest 31 sierpnia 2022 r.

 

Podpisanie umowy - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj"

 
 Umowa została podpisana pomiędzy Prezesem Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Porębie – Mariuszem Grabarczykiem oraz Prezesem Zarządu Schwander Polska sp. z o.o. sp. k. – Stanisławem Malinowskim, w obecności Burmistrza Poręby – Ryszarda Spyry. 
 

Podpisanie umowy - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj"
 
 

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
 
Realizacja zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie starania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Porębie, któremu w rekordowo krótkim czasie udało się pomyślnie przejść wszystkie etapy weryfikacji konkursowej i otrzymać wysokie dofinansowanie na realizację ważnej dla Miasta Poręba i mieszkańców inwestycji.
 
Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.
 
Całkowita wartość projektu: 9 134 545,28 zł.
Kwota dofinansowania ogółem: 7 056 824,20 zł
w tym dofinansowanie z EFRR: 6 314 000,60 zł
w tym z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego: 742 823,60 zł.
 
 
Jakość ścieku oczyszczonego - Oczyszczalnia ścieków MBR
 

Ochrona środowiska i zasobów dla przyszłych pokoleń
 
Należy podkreślić, że Unia Europejska wymaga, aby projekty współfinansowane ze środków RPO WSL 2014-2020 przede wszystkim realizowały unijną strategię na rzecz inteligentnego wzrostu oraz zrównoważonego rozwoju. Środowisko naturalne jest obecnie wykorzystywane bardzo intensywnie, co doprowadziło do konieczności opracowania strategii minimalizacji wykorzystania zasobów i zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Strategia wzrostu zrównoważonego jest próbą połączenia realizacji tych dwóch celów.
 
Oznacza to, że dofinansowywane są wyłącznie przedsięwzięcia, które przejdą pomyślną weryfikację w zakresie spełnienia szeregu następujących wymogów:
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju,
 • minimalizowanie oddziaływania działalności człowieka,
 • efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami,
 • dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • przyspieszanie procesów przywracania środowiska do właściwego stanu wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi.
 
Oczyszczalnia w technologii przyszłości
 
Wszystkie powyższe cele zostaną zrealizowane dzięki zastosowaniu technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków – tzw. technologii BAT – w  rozumieniu dyrektywy IPCC. Dzięki połączeniu technologii osadu czynnego oraz mikrofiltracji z zastosowaniem modułów membranowych, zmodernizowana oczyszczalnia w Porębie będzie spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, również w zakresie usuwania mikrozanieczyszczeń, takich jak mikroplastiki czy farmaceutyki.
 
Wyjątkowe korzyści z zastosowania technologii MBR to m.in.:
 
 • Jakość ścieku oczyszczonego porównywalna z pierwszą klasą czystości wód płynących, dzięki czemu poprawia się jakość wody w odbiorniku,
 • Dzięki doskonałej jakości, istnieje możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego po dezynfekcji lampą UV do celów takich jak utrzymanie czystości, nawadnianie, itp., co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych. Polska należy do krajów o najniższych zasobach wody pitnej na mieszkańca w Europie, dlatego też zgodnie z rozporządzeniem unijnym, od 2023 będzie zobowiązana do odzysku wody ze ścieków – technologia MBR pozwala spełnić wszystkie wymogi stawiane przez rozporządzenie – spełnia wymogi jakościowe najlepszej klasy wody odzyskanej, czyli klasy A, którą można ponownie wykorzystać nawet w rolnictwie. Na poniższym wykresie porównanie jakości ścieku oczyszczonego przez oczyszczalnię tej samej technologii z wodą z Potoku Kasinianka – jak widać jakość ścieku oczyszczonego kilkunastokrotnie przewyższa jakość wody w potoku:
 
Porównanie jakości ścieku oczyszczonego przez oczyszczalnię MBR w Kasinie Wielkiej z jakością wody w Potoku Kasinianka 
 
 • Usunięcie ze ścieków mikroplastików i farmaceutyków w największym stopniu spośród popularnie stosowanych technologii oczyszczania ścieków, dzięki czemu minimalizuje się negatywny wpływ tych substancji na organizmy żyjące w środowisku wodnym i zapobiega się ryzyku uodparniania się bakterii i wirusów na leki i antybiotyki,
 • Usunięcie wirusów i bakterii chorobotwórczych ze ścieków, co ma szczególnie istotne znaczenie w dobie pandemii koronawirusa i ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
 • Brak odorów dzięki zaawansowanym systemom dezodoryzacji,
 • Sterowanie oczyszczalnią ścieków w trybie automatycznym, brak konieczności stałej obecności personelu, możliwość w pracy tzw. zdalnego dozoru przez dowolne urządzenie posiadające dostęp do Internetu,
 • Oszczędność energii elektrycznej i minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni, dzięki stosowaniu grawitacyjnego przepływu (ograniczenie liczby pomp i zaworów) oraz wykorzystaniu OZE.
Generalny Wykonawca - Schwander Polska Sp. z o.o. sp. k. 
 
Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Schwander Polska sp. z o.o. sp. k., posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie oczyszczalni ścieków w technologii MBR i odnowie biologicznej wody (ponownym wykorzystaniu ścieków oczyszczonych). Obecnie firma w swoim portfolio posiada ponad 30 wybudowanych oczyszczalni MBR. Poniżej kilka przykładów zrealizowanych inwestycji.

 
Oczyszczalnia ścieków MBR i PSZOK w Muszynie

 


 

 Oczyszczalnia ścieków MBR w Kunowie
Autor: Karolina Kmak, biuro@schwander.pl
 

Galeria

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY