Oferta

Oferta Schwander Polska skierowana jest w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych inwestorów w zakresie realizacji komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków. Firma zajmuje się między innymi przygotowaniem i realizacją projektów dla domów jedno i wielorodzinnych, hoteli, zajazdów, restauracji, stacji paliw, szkół, osiedli, gmin i miast.
 
Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania, po wykonawstwo i eksploatację. Istnieje możliwość realizacji całego procesu inwestycyjnego, w tym: operatu geodezyjnego (mapa do celów projektowych, itd.), inwentaryzacji, projektu, uzgodnień branżowych, operatów wodno-prawnych, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wykonawstwa, a w późniejszym etapie również eksploatacji obiektu.

Koncepcja

 • rozeznanie indywidualnych potrzeb klienta
 • przedstawienie dostępnych wariantów rozwiązań
 • analiza kosztów
 • wybór wariantu
 • opracowanie koncepcji

Koncepcje są pierwszym narzędziem, na podstawie którego można rozpocząć optymalizację kosztów robót budowlanych, uwzględniając dopasowanie parametrów technicznych budowy, zastosowanych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych do charakteru budynku. Opracowane przez nas koncepcje obejmują wizualizację budynków, podstawowe rzuty kondygnacji, przekroje, zestawienie podstawowych danych technicznych oraz definiują podstawowe parametry budynków.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

 • przeprowadzenie wizji lokalnej
 • przedstawienie możliwych do zastosowania wariantów rozwiązań
 • przedstawienie rachunku ekonomicznego poszczególnych rozwiązań
 • wybór jednego z dostępnych wariantów
 • opracowanie PFU
  • opis przedmiotu zamówienia
  • ustalenie planowanych kosztów prac projektowych
  • ustalenie planowanych kosztów robót budowlanych
  • przygotowanie oferty w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonanie prac projektowych
Jesteśmy profesjonalistami. Przy opracowywaniu Programu funkcjonalno-użytkowego bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na realizację zadania tj. charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających, warunki gruntowo-wodne, stan istniejących obiektów oraz oczekiwania Inwestora co do zakresu planowanej inwestycji (charakterystyczne parametry obiektu i zakres robót). Przygotowany przez nas Program funkcjonalno-użytkowy spełnia oczekiwania zarówno Inwestora (w czytelny sposób przedstawia jego oczekiwania) jak i Wykonawcy (stanowi doskonałe narzędzie do przygotowania przez niego oferty).

Projekt

 • pełnobranżowy projekt budowlany
 • pełnobranżowy projekt wykonawczy
 • opracowanie niezbędnych opinii i ekspertyz do uzyskania wszelkich wymaganych dla realizowanej inwestycji uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, badań, zaleceń od właściwych organów lub instytucji
W skład naszych zespołów projektowych wchodzą projektanci z kilkunastoletnim doświadczeniem, wyspecjalizowani w branży oczyszczania ścieków. Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora zespoły opracowują pełnobranżowe projekty budowlane (branża: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, drogowa) oraz inne niezbędne dokumenty warunkujące uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa

 • kompleksowa usługa budowy nowej oczyszczalni ścieków
 • przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów oczyszczalni ścieków
 • wykonanie instalacji karbonizacji hydrotermalnej (HTC)
 • dostawa technologii, automatyki i oprogramowania
 • uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz innych wymaganych prawem pozwoleń
 • dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
Posiadamy bogate doświadczenie. Zapewniamy szeroki wachlarz usług, w tym w  formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizowane przez nas zamówienia to nie tylko budowa nowych oczyszczalni ale również zadania polegające na przebudowie, rozbudowie istniejących obiektów (co istotne, w przypadku prac na terenie czynnych zakładów prowadzone przez nas prace nie zakłócają ich funkcjonowania).
To co wyróżnia nas od innych to, to że do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny. Analizujemy potrzeby każdego Inwestora by zoptymalizować koszty związane z nakładami ponoszonymi w trakcie procesu inwestycyjnego oraz koszty związane z późniejszą eksploatację.

Technologia

 • dostawa i montaż urządzeń
 • implementacja autorskiego oprogramowania i automatyki
 • rozruch
 • szkolenie
Posiadamy wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz niezbędny zasób ludzki, ekonomiczne i techniczne potrzebny do realizacji zadań. Oferowane przez nas rozwiązania technologiczne są rozwiązaniami własnymi, sprawdzonymi, spełniającymi oczekiwania Inwestora. Przyjęte do realizacji zamówienie wykonujemy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi zasadami i normami.

Serwis

 • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • czynności serwisowe i konserwacja urządzeń
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • dostawa i montaż części zamiennych
 • monitorowanie pracy oczyszczalni za pomocą narzędzi zdalnego nadzoru
Nie zostawiamy swoich klientów samym sobie. W ramach oferowanych usług zapewniamy sprawny, profesjonalny serwis. Charakteryzujemy się szybkim czasem reakcji, a przy tym zapewniamy kompleksową wiedzą z zakresu działania procesu oczyszczania. Nasz autoryzowany serwis gwarantuje nieprzerwaną, bezproblemową eksploatację obiektów. 

Oprogramowanie MBR

 • autorskie oprogramowanie Schwander Polska®
 • pomiar on-line w czasie rzeczywistym
 • sterowanie zdalne z każdego miejsca na świecie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu
 • wizualizacja procesu technologicznego
 • obsługa alarmów i liczników obiektowych
 • archiwizacja i obróbka danych długookresowych
 • prezentacja raportów i trendów
 • analiza danych procesowych, alarmów i zdarzeń
Jesteśmy właścicielem praw majątkowych do autorskiego oprogramowania Schwander Polska®. W ramach realizowanych inwestycji nieodpłatnie udzielamy licencji na jego  użytkowanie. Nasze oprogramowanie jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP.
Systemy pracują w oparciu o algorytmy sterowania określające wartości optymalne parametrów prowadzenia procesu tj.: intensywność napowietrzania, recyrkulacja wewnętrzna czy odprowadzanie osadu nadmiernego. Systemy automatycznego sterowania Schwander Polska® stabilizują proces oraz dają gwarancję poprawnej eksploatacji oczyszczalni i uzyskania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Ponadto, żądane parametry zostaną osiągnięte z wykorzystaniem minimalnych ilości zasobów, takich jak energia oraz środki chemiczne.

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY