Oferta

Oferta Schwander Polska skierowana jest w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych inwestorów w zakresie realizacji komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków. Firma zajmuje się między innymi przygotowaniem i realizacją projektów dla domów jedno i wielorodzinnych, hoteli, zajazdów, restauracji, stacji paliw, szkół, osiedli, gmin i miast.
 
Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania, po wykonawstwo i eksploatację. Istnieje możliwość realizacji całego procesu inwestycyjnego, w tym: operatu geodezyjnego (mapa do celów projektowych, itd.), inwentaryzacji, projektu, uzgodnień branżowych, operatów wodno-prawnych, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wykonawstwa, a w późniejszym etapie również eksploatacji obiektu.

Koncepcja

 • konsultacje
 • wybór i opracowanie metody
 • opracowanie koncepcji
 • analiza kosztów
 • realizacja specjalnych zamówień

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

 • przeprowadzenie wizji lokalnej
 • wybór metody i opracowanie technologii
 • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
 • opracowanie PFU z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniczno-technologicznych
 • minimalizacja negatywnego oddziaływania przyjmowanych w PFU rozwiązań na środowisko
 • bieżące konsultowanie rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ich wpływu na koszty robót budowlanych z Zamawiającym
Schwander Polska, przy opracowywaniu PFU bierze pod uwagę charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni, charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających do oczyszczalni, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gruntowo-wodne oraz stan istniejących obiektów. Na tej podstawie zostaje opracowana koncepcja oczyszczalni ścieków oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania Zamawiającego dotyczące procesu inwestycyjnego.

Projekt

Firma Schwander Polska® działa w oparciu o profesjonalne oraz kompleksowe projektowanie oczyszczalni ścieków w technologii membranowej. W ramach tego działania, oferujemy Państwu stosowne projekty:
 • pełnobranżowy budowlany,
 • pełnobranżowy wykonawczy,
 • opracowanie dokumentów dotyczących uzyskania potrzebnych pozwoleń.
Jak zatem widać, oferujemy kompletną obsługę, która zawiera wszystko, co potrzebne, do efektywnej budowy oczyszczalni ścieków na wybranym przez Państwa terenie. Może być ona przydomowa, komunalna albo przemysłowa. W każdej z nich technologia membranowa spełnia swoje najważniejsze funkcje. Chcemy podkreślić ponadto, że do każdego zleconego nam zadania podchodzimy w sposób stricte indywidualny. Szczegółowo analizujemy wymagania pod budowę: dzieje się to z punktu widzenia uwarunkowania terenu, technologii, instalacji, przyłączy czy sieci wraz ze wszelkimi urządzeniami i obiektami. Wszystko to wykonujemy po to, aby zoptymalizować zarówno koszty budowy, jak i późniejszą eksploatację.

Budowa

Przedsiębiorstwo Schwander Polska® dzieli budowę oczyszczalni ścieków na kilka możliwych ewentualności. Są to przede wszystkim takie możliwe jej etapy:
 • kompleksowa budowa od podstaw,
 • przebudowa istniejącego wariantu,
 • modernizacja istniejącego wariantu,
 • dokumentacja odbiorowa,
 • dokumentacja powykonawcza.
Schwander Polska® ma bogate i szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji w charakterze Generalnego Wykonawcy, Lidera Konsorcjum/Konsorcjanta lub Podwykonawcy (w zakresie dostawy i montażu urządzeń technologicznych, wykonania automatyki i oprogramowania dla oczyszczalni ścieków). Realizowane przez firmę inwestycje dotyczyły realizacji nowych obiektów od zupełnych podstaw, przebudowy istniejących oraz ich modernizacji. Co istotne, w trakcie tych dwóch ostatnich procesów istnieje pełna możliwość zapewnienia ciągłości pracy instalacji przez cały czas realizacji zadania.

Technologia

 • dostawa i montaż urządzeń
 • implementacja autorskiego oprogramowania i automatyki
 • rozruch
 • szkolenie
Schwander Polska oferuje również możliwość występowania w charakterze Konsorcjum/Konsorcjanta lub Podwykonawcy (w zakresie dostawy i montażu urządzeń technologicznych oraz wykonania automatyki i oprogramowania dla oczyszczalni ścieków). 

Serwis

Tak jak wszystko, tak i oczyszczalnie ścieków w technologii membranowej, potrzebują skrupulatnego monitorowania oraz okresowych napraw, celem niezakłóconej eksploatacji. Autoryzowane ekipy serwisowe Schwander Polska® zapewniają oraz realizują wyspecjalizowaną i fachową obsługę, jak i serwis oczyszczalni w technologii MBR. Charakteryzujemy się szybkim czasem reakcji, a przy tym kompleksową wiedzą z zakresu działania procesu oczyszczania MBR, która jest niezbędna przy tego typu operacjach. Zainstalowane urządzenia dokładnie sprawdzamy – czy ich działanie przebiega bez usterek i przeszkód oraz czy gwarantuje nieprzerwaną eksploatację. Co dokładnie jest w zakresie naszych usług?

Wykonywanie okresowych płukań CIP. Płukanie CIP – ang. Cleaning in Place – polega na czyszczeniu instalacji bez jej demontażu;

 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • czynności serwisowe i konserwacja urządzeń;
 • dostawa i montaż części zamiennych producenta;
 • monitorowanie oczyszczalni na odległość, za pomocą narzędzi zdalnego nadzoru.

Oprogramowanie MBR

 • Autorskie oprogramowanie Schwander Polska
 • System SCADA
 • Pomiar on-line w czasie rzeczywstym
 • Sterowanie zdalne z każdego miejsca na świecie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu
 • Wizualizacja procesu technologicznego
 • Obsługa alarmów i liczników obiektowych
 • Archiwizacja i obróbka danych długookresowych
 • Prezentacja raportów i trendów
 • Analiza danych procesowych, alarmów i zdarzeń
Systemy pracują w oparciu o algorytmy sterowania określające wartości optymalne parametrów prowadzenia procesu takich, jak: intensywność napowietrzania, recyrkulacja wewnętrzna czy odprowadzanie osadu nadmiernego. Systemy automatycznego sterowania Schwander stabilizują proces oraz dają gwarancję poprawnej eksploatacji oczyszczalni i uzyskania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Ponadto, żądane parametry zostaną osiągnięte z wykorzystaniem minimalnych ilości zasobów, takich jak energia oraz środki chemiczne.
 

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY