PFU
Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

  • przeprowadzenie wizji lokalnej
  • wybór metody i opracowanie technologii
  • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
  • opracowanie PFU z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniczno-technologicznych
  • minimalizacja negatywnego oddziaływania przyjmowanych w PFU rozwiązań na środowisko
  • bieżące konsultowanie rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ich wpływu na koszty robót budowlanych z Zamawiającym
Schwander Polska, przy opracowywaniu PFU bierze pod uwagę charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni, charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających do oczyszczalni, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gruntowo-wodne oraz stan istniejących obiektów. Na tej podstawie zostaje opracowana koncepcja oczyszczalni ścieków oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania Zamawiającego dotyczące procesu inwestycyjnego.

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY