Предложение

Предложение Schwander Polska в области реализации городских и промышленных очистных сооружений сточных вод, особенно направлено для местных самоуправлении и личных инвесторов. Компания занимается подготовкой и реализацией проектов для коттеджей и многоквартирных домов, гостиниц, ресторанов, заправочных станций, школ, жилых кварталов, гмин и городов.
 
В своей деятельности компания предлагает полное обслуживание инвестиционного процесса - начиная с консултацией через концепцию и все этапы проектирования и наконец запуск в эксплуатацию. Существует возможность реализации всего инвестиционного процесса, в том числе: геодезической документации (карта проекта и т. д.), инвентаризации, проекта, строительных смет, технологической спецификации выполнения и приёмки строительных работ и на поздних этапах также запуск в эксплуатацию объекта.

Концепция

 • консультации
 • подбор и разработка метода
 • создание концепции проекта
 • анализ расходов
 • реализация специальных заказов

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

 • przeprowadzenie wizji lokalnej
 • wybór metody i opracowanie technologii
 • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
 • opracowanie PFU z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniczno-technologicznych
 • minimalizacja negatywnego oddziaływania przyjmowanych w PFU rozwiązań na środowisko
 • bieżące konsultowanie rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ich wpływu na koszty robót budowlanych z Zamawiającym
Schwander Polska, przy opracowywaniu PFU bierze pod uwagę charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni, charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających do oczyszczalni, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gruntowo-wodne oraz stan istniejących obiektów. Na tej podstawie zostaje opracowana koncepcja oczyszczalni ścieków oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania Zamawiającego dotyczące procesu inwestycyjnego.

Проект

 • полноценный строительный проект
 • технический проект
 • подготовка документов, касающихся получения необходимых разрешений
Schwander Polska осуществляет индивидуальный подход  к решению поставленных задач. При разработке технических решений подробно анализируем требования связанные с рельефом, технологией, вместе с устройствами и объектами, чтобы снижит расходы постройки и прежде всего дальнейшей эксплоатации.

Стройка

 • строительство
 • реконструкция
 • модернизация
 • документация для приемки объекта в эксплуатацию
 • исполнительная документация
У компании Schwander Polska широкий опыт в области реализации инвестиции как Генеральный подрядчик, лидер, консорциум или субподрядчик (в области поставки и монтажа технологического устройства и программного обеспечения станции для управления станцией очистки сточных вод ). Реализованные компанией инвестиции касались строительства новых объектов, реконструкции старых и модернизаций. Модернизация и реконструкция объектов не влияет на постоянную работу инсталации.

Технология

 • поставка и монтаж оборудования
 • реализация авторского программного обеспечения 
 • пусконаладочные работы 
 • обучение
Schwander Polska предлагает возможность выступить Консорциумом или Субподрядчиком (в области поставки и монтажа технологических устройств и испольнения программного обеспечения для станции очистки сточных вод).

Сервис

 • Периодический сервис CIP-мойки 
 • Гарантийный и послегарантийный ремонт
 • Сервисное обслуживание
 • Поставка и монтаж запчастей производителя
 • Удаленный мониторинг очистных сооружений сточных вод

​Сервисные группы Schwander Polska гарантируют профессиональное сервисное обслуживание очистных сооружении сточных вод МБР. Сервис Schwander Polska характеризуется быстрым временем реакции и комплексным знанием процесса очистки MBR и установленных устройств.

Oprogramowanie MBR

 • Autorskie oprogramowanie Schwander Polska
 • System SCADA
 • Pomiar on-line w czasie rzeczywstym
 • Sterowanie zdalne z każdego miejsca na świecie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu
 • Wizualizacja procesu technologicznego
 • Obsługa alarmów i liczników obiektowych
 • Archiwizacja i obróbka danych długookresowych
 • Prezentacja raportów i trendów
 • Analiza danych procesowych, alarmów i zdarzeń
Systemy pracują w oparciu o algorytmy sterowania określające wartości optymalne parametrów prowadzenia procesu takich, jak: intensywność napowietrzania, recyrkulacja wewnętrzna czy odprowadzanie osadu nadmiernego. Systemy automatycznego sterowania Schwander stabilizują proces oraz dają gwarancję poprawnej eksploatacji oczyszczalni i uzyskania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Ponadto, żądane parametry zostaną osiągnięte z wykorzystaniem minimalnych ilości zasobów, takich jak energia oraz środki chemiczne.
 

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY