Oferta

Oferta Schwander Polska skierowana jest w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych inwestorów w zakresie realizacji komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków. Firma zajmuje się między innymi przygotowaniem i realizacją projektów dla domów jedno i wielorodzinnych, hoteli, zajazdów, restauracji, stacji paliw, szkół, osiedli, gmin i miast.
 
Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania, po wykonawstwo i eksploatację. Istnieje możliwość realizacji całego procesu inwestycyjnego, w tym: operatu geodezyjnego (mapa do celów projektowych, itd.), inwentaryzacji, projektu, uzgodnień branżowych, operatów wodno-prawnych, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wykonawstwa, a w późniejszym etapie również eksploatacji obiektu.

Koncept

 • konsultanion
 • urval och utveckling av en metod
 • konceptutveckling
 • kostnadsanalys
 • genomförande av specialorder

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

 • przeprowadzenie wizji lokalnej
 • wybór metody i opracowanie technologii
 • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
 • opracowanie PFU z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniczno-technologicznych
 • minimalizacja negatywnego oddziaływania przyjmowanych w PFU rozwiązań na środowisko
 • bieżące konsultowanie rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ich wpływu na koszty robót budowlanych z Zamawiającym
Schwander Polska, przy opracowywaniu PFU bierze pod uwagę charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni, charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających do oczyszczalni, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gruntowo-wodne oraz stan istniejących obiektów. Na tej podstawie zostaje opracowana koncepcja oczyszczalni ścieków oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania Zamawiającego dotyczące procesu inwestycyjnego.

Projekt

 • pełnobranżowy projekt budowlany
 • pełnobranżowy projekt wykonawczy
 • opracowanie dokumentów dotyczących uzyskania stosownych pozwoleń
Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, szczegółowo analizując wymagania z punktu widzenia uwarunkowania terenu, technologii, instalacji, przyłączy czy sieci wraz z urządzeniami i obiektami, aby zoptymalizować koszty budowy i przede wszystkim późniejszą eksploatację.  

Budowa

 • budowa
 • przebudowa
 • modernizacja 
 • dokumentacja odbiorowa
 • dokumentacja powykonawcza
Schwander Polska posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji w charakterze Generalnego Wykonawcy, Lidera Konsorcjum/Konsorcjanta lub Podwykonawcy (w zakresie dostawy i montażu urządzeń technologicznych, wykonania automatyki i oprogramowania dla oczyszczalni ścieków). Realizowane przez firmę inwestycje dotyczyły budowy nowych obiektów, przebudowy istniejących oraz modernizacji. W trakcie przebudowy oraz modernizacji istnieje możliwość zapewnienia ciągłości pracy instalacji przez cały czas realizacji zadania.

Teknologi

- leverans och montering av utrustning

- Implementering av egen programvara och automatisering

- uppstart

- introduktionskurser.

Schwander Polska erbjuder också möjligheten att agera som konsortium eller underleverantör (inom leverans och montering av teknisk utrusning samt utförande av automatisering och programvara för avloppsreningsverk).

Service

 • Utför periodiska CIP-sköljningar
 • Garanti och reparationer efter garantiperioden
 • Service och underhåll av enheter
 • Leverans och installation av tillverkarens reservdelar
 • Övervakning av reningsverk med hjälp av fjärrövervakningsverktyg

Autoriserade serviceteam för Schwander Polska tillhandahåller specialiserad och professionell service och underhåll av MBR-avloppsreningsverket. Schwander Polska-service är utmärkande för en snabb responstid och omfattande kunskap om hur MBR-rengöringsprocessen och de installerade enheterna fungerar.

Oprogramowanie MBR

 • Autorskie oprogramowanie Schwander Polska
 • System SCADA
 • Pomiar on-line w czasie rzeczywstym
 • Sterowanie zdalne z każdego miejsca na świecie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu
 • Wizualizacja procesu technologicznego
 • Obsługa alarmów i liczników obiektowych
 • Archiwizacja i obróbka danych długookresowych
 • Prezentacja raportów i trendów
 • Analiza danych procesowych, alarmów i zdarzeń
Systemy pracują w oparciu o algorytmy sterowania określające wartości optymalne parametrów prowadzenia procesu takich, jak: intensywność napowietrzania, recyrkulacja wewnętrzna czy odprowadzanie osadu nadmiernego. Systemy automatycznego sterowania Schwander stabilizują proces oraz dają gwarancję poprawnej eksploatacji oczyszczalni i uzyskania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Ponadto, żądane parametry zostaną osiągnięte z wykorzystaniem minimalnych ilości zasobów, takich jak energia oraz środki chemiczne.