Zakończenie inwestycji - Oczyszczalnia ścieków i PSZOK w Muszynie
21.01.2021

Nowopowstała oczyszczalnia pozwoli na skuteczne oczyszczenie ścieków od mieszkańców obecnie zamieszkujących teren miejscowości Muszyna. W ramach inwestycji na terenie oczyszczalni wybudowano także profesjonalne obiekty związane z selektywnym gromadzeniem odpadów przyjmowanych z terenu Muszyny wraz z punktem przeładunkowym odpadów w celu ich wywiezienia do ostatecznego zagospodarowania poza obszarem gminy Muszyna.​ Firma Schwander Polska zrealizowała następujące zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie oraz Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
 
    

Oczyszczalnia ścieków MBR w Muszynie
 

Najlepsza na rynku technologia oczyszczania ścieków - MBR
 
Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków: MBR (technologię bioreaktorów membranowych, z ang. Membrane Biological Reactor) – opartą na mikrofiltracji membranowej, rekomendowaną w dyrektywach Unii Europejskiej jako BAT - najlepsza dostępna metoda oczyszczania ścieków. Dzięki połączeniu elementów klasycznej technologii osadu czynnego oraz filtracji na membranach mikrofiltracyjnych, ścieki oczyszczone w reaktorach MBR spełniają najwyższe normy jakości, zarówno pod względem fizyko-chemicznym, jak  mikrobiologicznym. Jakość ścieku oczyszczonego obrazowo można porównać do pierwszej klasy czystości wód płynących.
 


Jakość ścieków po oczyszczeniu - Oczyszczalnia MBR w Muszynie
 
 

Jak przebiega proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni MBR?
 
W technologii MBR wyróżniamy następujące etapy oczyszczania ścieków:

- oczyszczanie mechaniczne – oddzielenie zanieczyszczeń stałych, jak np. odpady kuchenne, papier i tekstylia, piasek i tłuszcze
- oczyszczanie biologiczne – wykorzystanie mikroorganizmów (głównie bakterii) do usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków
- filtracja membranowa – ściek przepływa przez membranę, na której oddzielane są wszystkie pozostałe zanieczyszczenia stałe, większość bakterii i wirusów chorobotwórczych, większość mikroplastików i 90-100% farmaceutyków obecnych w ściekach
- odwodnienie i higienizacja osadu nadmiernego powstałego w procesie oczyszczania ścieków.
 
Usuwanie mikroplastików

Problem mikroplastików stał się głośny od niedawna. W ostatnich latach ujawniono bowiem obecność drobinek tworzyw sztucznych zarówno w organizmach morskich, jak i wodzie butelkowanej, a nawet podziemnej. Oczyszczalnie ścieków uznawane są za jedno z istotnych źródeł mikroplastiku w wodach powierzchniowych. Obecność tego typu zanieczyszczeń w wodach stwarza realne niebezpieczeństwo dla organizmów wodnych. Mikroplastik w ściekach pochodzi przede wszystkim z kosmetyków, jak również z ubrań, z których wypłukiwany jest podczas prania. Cały czas toczą się badania, jaki wpływ mikroplastiki wywierają na organizm człowieka, ale przypuszcza się, że oddziałuje on m.in. na układ hormonalny. Dlatego podejmowane są kolejne starania o ograniczenie jego emisji do środowiska.
 
Unia Europejska pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które mają zahamować ten proces. Jest to  m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko  („Single-Use Plastics Directive”). Bardzo istotnym mechanizmem w dyrektywie są programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta obejmujące koszty oczyszczania.
 
Skuteczność oczyszczalni MBR w usuwaniu mikroplastików potwierdziły badania naukowe. Podczas analizy cząstek do 50 μm wykazano, że w ściekach oczyszczonych przez membrany mikrofiltracyjne nie stwierdzono obecności żadnych mikroplastików – za to przełomowe odkrycie moduły membranowe Alfa Laval (zastosowane również w oczyszczalni ścieków w Muszynie) zostały nagrodzone najbardziej prestiżową nagrodą w zakresie ochrony środowiska naturalnego na świecie – Energy Globe Award 2018. Badania zostały przeprowadzone przez Plastic Change we współpracy z Alfa Laval oraz duńskimi instytucjami badawczymi: Uniwersytetem Aarhus, Uniwersytetem Roskilde i EnviDan.

Usuwanie farmaceutyków

Obecnie najbardziej trudnymi do usuwania zanieczyszczeniami, a zarazem niebezpiecznymi dla środowiska, są farmaceutyki i ich metabolity. Substancje te występują nie tylko w ściekach dopływających do oczyszczalni, ale również w oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika. Coraz szerzej i precyzyjniej wykonywane badania na obecność farmaceutyków w środowisku wodnym, w tym w ściekach oraz w wodzie przeznaczonej do spożycia dają niestety pozytywne wyniki. Świadczy to o globalnym problemie, który niesie za sobą szereg zagrożeń, nie tylko dla organizmów wodnych, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzkiego.

W toku niezależnych badań nad usuwaniem farmaceutyków ze ścieków przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską, okazało się, iż dzięki użyciu MBR, większość z farmaceutyków jest usuwanych ze ścieków w ponad 90%, a niejednokrotnie wartości te osiągają 100%, czego nie można przypisać żadnej z konwencjonalnych technologii.

Czyni to metodę oczyszczania ścieków z użyciem reaktorów MBR numerem jeden w zakresie usuwania farmaceutyków ze ścieków procesie ich oczyszczania. Należy podkreślić, że farmaceutyki takie jak diklofenak i kwas klofibrowy, które są jednymi z najtrudniej usuwanych farmaceutyków ze ścieków, w układach oczyszczania z bioreaktorem membranowym usunięto aż w ponad 72%.
 
    

Oczyszczalnia ścieków MBR w Muszynie - urządzenia, od lewej: wirówka, dmuchawy
 
     

Oczyszczalnia ścieków MBR w Muszynie - układ filtracji

 
Korzyści wynikające z zastosowania MBR
 
Zalety oczyszczalni ścieków MBR w autorskiej technologii Schwander Polska, to m.in.:
 • brak odorów
 • 2-4 krotna redukcja powierzchni zajmowanej przez oczyszczalnię w porównaniu do tradycyjnych technologii
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i chemikaliów
 • praca w trybie automatycznym, z trybem zdalnego dozoru
 • znakomita jakość ścieku oczyszczonego porównywana z pierwszą klasą czystości wód płynących,  
 • możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego
 • największy stopień eliminacji mikroplastików, farmaceutyków, bakterii i wirusów chorobotwórczych spośród wszystkich dostępnych technologii oczyszczania ścieków
 • harmonijne wkomponowanie obiektu w otaczający krajobraz
 • ochrona środowiska naturalnego, technologia MBR może być stosowana na obszarach chronionych
 • Technologia MBR rekomendowana jest przez Unię Europejską jako najlepsza dostępna na rynku metoda oczyszczania ścieków.
   
 
Idee gospodarki obiegu zamkniętego a Oczyszczalnia ścieków MBR w Muszynie
 
Unia Europejska stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli koncepcję gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Oczyszczalnie ścieków w autorskiej technologii Schwander Polska, opartej o MBR (bioreaktor membranowy) znakomicie wpisują się w idee GOZ poprzez:
 • ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wodę technologiczną do pracy urządzeń oczyszczalni (płukanie sita w sitopiaskowniku, płukanie wirówki, roztwarzanie polimeru, płukanie modułów membranowych, płukanie stacji zlewczej ścieków dowożonych, czyszczenie placu, pojazdów), dzięki czemu oszczędza się wodę użytkową,
 • dzięki znakomitej jakości ścieku oczyszczonego, po dodatkowej dezynfekcji UV możliwe jest w pełni bezpieczne wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków do: utrzymania czystości, nawadniania terenów zielonych, sztucznego naśnieżania, zasilania myjni samochodowych itp., co pomaga oszczędzać cenne zasoby wody pitnej,
 • w przyszłości planowany jest odzysk surowców i energii z dzięki procesowi karbonizacji hydrotermalnej – umożliwiających utylizację skratek i osadów ściekowych powstałych w procesie oczyszczania, a po dodatkowym zgazowaniu – produkcję paliwa przyszłości-wodoru, jak również odzyskanie odcieku bogatego w związki azotu i fosforu do produkcji nawozów
 • planowane jest także poddawanie filtratu procesowi plazmalizy, która umożliwia produkcję zielonego wodoru ze ścieków oczyszczonych. Ta innowacyjna technologia nie tylko pozwali na produkcję najbardziej pożądanej formy wodoru ze ścieków oczyszczonych, ale również sprawi, że ściek oczyszczony spełni jeszcze bardziej wyśrubowane normy jakościowe.
 
    

    

Laboratorium - Oczyszczalnia ścieków MBR w Muszynie
 
Rozwiązanie idealne dla turystyki

Oczyszczalnię ścieków i PSZOK w Muszynie, jako budowle pro-ekologiczne, charakteryzuje wysoka jakość architektury, która dobrze współgra z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. Przyjazna w odbiorze bryła budynku, harmonizująca z nowoczesnymi technologiami oczyszczania ścieków może stać się np. atrakcyjnym elementem edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Ze względu na stuprocentową neutralizację odorów jest to rozwiązanie wprost idealne dla obszarów turystycznych – budynki i zbiorniki są w pełni zhermetyzowane i wyposażone w zaawansowane systemy dezodoryzacji, dzięki czemu ani mieszkańcy, ani turyści nie odczują żadnych niedogodności związanych z funkcjonowaniem obiektu.

W oczyszczalniach ścieków projektowanych dla obszarów odwiedzanych przez turystów sporym wyzwaniem jest kwestia wzrostu przepływu ścieków w sezonie turystycznym. Jak wynika z raportu NIK, w sezonie turystycznym w wielu miejscowościach okresowo liczba turystów pięcio-sześciokrotnie przekracza liczbę mieszkańców. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego ilość ścieków dopływających do oczyszczalni zwiększa się nawet o 300%. Odpowiednio przygotowana oczyszczalnia w technologii MBR oferuje nieporównywalnie większą elastyczność niż konwencjonalne technologie oczyszczania ścieków, dzięki czemu pozwala na bezawaryjną i stabilną pracę instalacji w sezonie turystycznym oraz poza nim.

Bezpieczeństwo – brak zagrożenia wirusologicznego i bakteriologicznego

Oczyszczalnie ścieków zrealizowane przez Schwander Polska, ze względu na specyfikę technologii MBR, gwarantują zwiększone bezpieczeństwo podczas eksploatacji, co jest szczególnie istotne ze względu na zwiększone ryzyko związane z występowaniem pandemii COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Przykryte zbiorniki zapobiegają rozprzestrzenianiu się szkodliwych substancji, m. in. trujących odorów, aerozoli zawierających toksyczne substancje oraz bakterii i wirusów w stanie lotnym. Ściek oczyszczony pozbawiony jest bakterii i wirusów chorobotwórczych, a w ramach rutynowej eksploatacji oczyszczalni ścieków MBR pracownik oczyszczalni nie ma kontaktu ze ściekami.
 
Autor: Karolina Kmak, biuro@schwander.pl
Zdjęcia: StudioFront, https://studiofront.pl/
 

Galeria

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY