Gminne oczyszczalnie ścieków na światowym poziomie
18.12.2015

Zakończyły się prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Godowie oraz modernizacją dwóch pozostałych oczyszczalni w Pawłowie i Tarczku. Zastosowane supernowoczesne rozwiązania stawiają gminne oczyszczalnie w europejskiej czołówce.


W połowie bieżącego roku Gmina Pawłów pozyskała środki unijne w kwocie 3 540 669,05 złotych na modernizację wszystkich trzech gminnych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Koszt całkowity projektu to kwota 7 481 644,24 złotych.

Jako, że środki unijne pochodziły z okresu programowania 2007-2013, warunkiem ich otrzymania było wykonanie wszystkich zaplanowanych działań do końca bieżącego roku. Jak się okazało Gmina Pawłów przygotowana była znakomicie do wykonania projektu w tak krótkim czasie.

– Prace przygotowawcze do realizacji tej inwestycji rozpoczęły się w 2014 roku. Wybudowana w 2000 roku oczyszczalnia ścieków w Godowie sprawiała nam wiele kłopotów. Oczyszczone ścieki nie spełniały unijnych norm, a także otrzymywaliśmy wiele skarg od mieszkańców Dołów Biskupich, miejscowości położonej w sąsiedniej gminie, gdzie przepływa ciek wodny, który jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków. Dlatego już wtedy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych do modernizacji tej oczyszczalni. Przygotowana została pełna dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostały stosowne, niezbędne pozwolenia. – mówi Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów. – Gdy pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania bardzo szybko przygotowaliśmy projekt i pozyskaliśmy środki finansowe, z kończącego się okresu programowania 2007-2013 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gdy dopinaliśmy kwestie finansowe, w międzyczasie ogłosiliśmy przetargi, aby jak najszybciej rozpocząć prace. Terminy były bowiem bardzo napięte.

Całość projektu podzielona została na dwa postępowania przetargowe. Pierwszy przetarg obejmował budowę 2,8 kilometrowego odcinka nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor.

Realizatorem tego zadania zostało Przedsiębiorstwo SANITEX Sp. z o.o. z siedzibą w Tryńczy. Drugi przetarg dotyczył przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Godowie oraz modernizacji technologii oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Pawłowie i Tarczku. Drugie postępowanie wygrała firma SCHWANDER POLSKA® Sp. z o.o.

Przebudowana w Godowie oczyszczalnia pracuje w technologii MBR (membranowa biologiczno-mechaniczna). System złożony jest ze stopnia mechanicznego oczyszczania, komory biologicznego oczyszczania i modułu ultrafiltracji. Membrany filtracyjne zatrzymują wszystkie cząstki stałe, bakterie, częściowo wirusy i wszystkie molekuły większe niż 38 nm i gwarantują najwyższą jakość oczyszczania. Oczyszczone ścieki spełniają wszystkie wymagane prawem normy i mogą być wykorzystane, jako woda technologiczno-użytkowa. Wykonanie modułowe pozwala uzyskać zróżnicowane przepustowości. Duże stężenie biomasy w reaktorze i brak wtórnego osadnika powodują, że objętości reaktorów i przestrzeń zajmowana przez oczyszczalnię ścieków jest mniejsza niż w rozwiązaniach tradycyjnych.

Dodatkowo we wszystkich gminnych oczyszczalniach ścieków wdrożono rozwiązania optymalizujące oczyszczanie ścieków (RTC) firmy HACH®. Jest to technologia supernowoczesna. Jak zapewnia firma SCHWANDER POLSKA® zastosowane w Pawłowie, Godowie i Tarczku rozwiązanie RTC jest pionierskie na skalę europejską. Moduł RTC zapewnia stabilny odpływ, nawet w warunkach obciążeń szczytowych. Przepływ ścieków, stężenie fosforanów i związków azotu są stale mierzone. Dozowanie odczynnika PAX jest regulowane zgodnie z faktycznym obciążeniem obiektu, co zapewnia zgodność z limitami przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z użyciem odczynnika strącającego.
– Zakłady oczyszczania ścieków muszą nie tylko oczyszczać, ale również pracować w sposób oszczędny. Przy gwałtownie rosnących kosztach energii i chemikaliów oraz coraz wyższym nacisku na poszukiwanie ekologicznych rozwiązań, ograniczanie kosztów przy jednoczesnym spełnianiu wymagań norm staje się coraz trudniejsze. System RTC umożliwia spełnienie tych potrzeb przy użyciu rozwiązań niskokosztowych i zapewnia prostą integrację, zapewniając redukcję kosztów od samego początku. Kompleksowe strategie kontroli zapewniają długoterminowe oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z normami i stabilności pracy obiektu – podkreśla Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów. – Dzięki unijnemu dofinansowaniu mamy w gminie Pawłow trzy nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Spełniają one wszelkie unijne normy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się na miejscu realizacji Projektu z możliwościami efektywnego usuwania biogenów ze ścieków w aglomeracjach powyżej 10.000 RLM.

Link do artykułu: http://pois.pawlow.pl/gminne-oczyszczalnie-sciekow-na-swiatowym-poziomie/

 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Galeria

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY