RODO

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest:
Prezes Schwander Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą Stadła 234, 33-386 Podegrodzie, tel. 18 414 53 46, e-mail: biuro@schwander.pl, strona internetowa: www.schwander.pl 
 
2. KONTAKT
W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@schwander.pl
 
3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w szczególności w celu:
 1. zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą
 2. wykonania umowy/świadczenia usług, którą zawarliśmy
 3. udokumentowania wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych a także dla celów sprawozdawczych
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 5. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
 7. przekazywania Państwu informacji zaproszeniach na wydarzenia.
4. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Spółki do celów realizacji zawartych umów oraz podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności:
 1. firmie windykacyjnej
 2. operatorom pocztowym i firmom kurierskim
 3. kancelarii prawniczej.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
 1. w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową
 2. posprzedażowej obsługi (w tym rozpatrzenia reklamacji)
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do modyfikacji swoich danych
 3. prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Prawa wymienione w pkt od 1) do 6) można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych na adres podany w pkt 1.
 
7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług.

 
 

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY