RODO

 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
W dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
 
Dane osobowe są gromadzone w postaci bezpiecznie przechowywanej dokumentacji oraz zapisywane w naszych systemach informatycznych na własnych serwerach, chronionych hasłem.
.
1. ADMINISTRATOR DANYCH
 
Administratorem danych osobowych jest:
Schwander Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Stadła 234
33-386 Podegrodzie
 
W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@schwander.pl
 
2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 
Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w szczególności w celu:
 1. zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą,
 2. wykonania umowy/świadczenia usług, którą zawarliśmy,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 6. przekazywania Państwu informacji zaproszeniach na wydarzenia.
 
3. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)
 
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom przedsiębiorstwa do celów realizacji zawartych umów oraz podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności:
 1. firmie windykacyjnej,
 2. operatorom pocztowym i firmom kurierskim,
 3. kancelarii prawniczej.
 
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 
1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
 1. w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,
 2. posprzedażowej obsługi (w tym rozpatrzenia reklamacji),
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
 
5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do modyfikacji swoich danych
 3. prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
Prawa wymienione w pkt od a) do f) można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych na adres podany w pkt 1.
 
 
6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług.
 
 

nasi partnerzy

Partner strategiczny

PARTNER STRATEGICZNY