Aktualności
INTERREG


09.05.2023
Informacja o wyborze oferty

Schwander Polska sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego dla zadania pn.: „Dostawa analizatora ogólnego węgla organicznego do trudnych aplikacji” realizowana w ramach projektu „Zamykanie lokalnych obiegów wody poprzez recyrkulację związków biogennych i wody oraz ich wykorzystanie w przyrodzie” objętego dofinansowaniem Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Wybraną ofertą została oferta złożona przez:

Hach Lange Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław.

Oferta ww. Podmiotu przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu dostawy - biorąc pod uwagę kryteria wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania.  


28.04.2023
Informacja z sesji otwarcia ofert

Wyniki otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego dla zadania pn.: „Dostawa analizatora ogólnego węgla organicznego do trudnych aplikacji” realizowana w ramach projektu „Zamykanie lokalnych obiegów wody poprzez recyrkulację związków biogennych i wody oraz ich wykorzystanie w przyrodzie” objętego dofinansowaniem Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2023.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28 kwietnia 2023., o godzinie 13.15 w siedzibie Schwander Polska sp. z o.o. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia do dnia upływu terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta, zgodnie z niżej wskazanym wykazem:
Numer oferty Nazwa i NIP Oferenta Cena brutto
1 Hach Lange Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
NIP 522-23-47-043
319 622,02 zł


18.04.2023
Postępowanie o udzielnie zamówienia na dostawę analizatora ogólnego węgla organicznego do trudnych aplikacji

Informujemy o wszczętym postępowaniu o udzielnie zamówienia dla zadania pn.: „Dostawa analizatora ogólnego węgla organicznego do trudnych aplikacji” realizowana w ramach projektu „Zamykanie lokalnych obiegów wody poprzez recyrkulację związków biogennych i wody oraz ich wykorzystanie w przyrodzie” objętego dofinansowaniem Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Więcej informacji na https://www.schwander.pl/pl/pliki-do-pobrania.03.01.2023
Schwander Polska aktywnie na rzecz środowiska!

Schwander Polska jest jednym z trzynastu partnerów wspólnie realizujących projekt pn. „Zamykanie lokalnych obiegów wody poprzez recyrkulację składników odżywczych i wody oraz ich wykorzystanie w naturze” („ReNutriWater”) objętego dofinansowaniem Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Okres realizacji projektu to 36 miesięcy (lata 2023-2026). Partnerami Schwander Polska sp. z o.o. przy realizacji projektu ReNutriWater są:
 • Izba Gospodarcza Polskie Wodociągi (Polska)
 • Fundacja Centrum Balticum (Finlandia)
 • Uniwersytet w Łotwie (Łotwa)
 • Polskiej Akademii Nauk (Polska)
 • Uniwersytet  Nauk Stosowanych Savonia LTd (Finlandia)
 • Politechnika Warszawska (Polska)  
 • Gmina Samsø (Dania)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (Polska)  
 • Zakład Oczyszczania Ścieków Samsø (Dania)
 • Zakład Wodny Jurmala (Łotwa)
 • Siauliai Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła (Litwa)
 • Serwis VNK Ltd (Łotwa)
 
Schwander Polska w ramach ReNutriWate odpowiadać będzie za przeprowadzenie badań ścieków powstałych w procesie podwyższonego usuwania biogenów oraz ścieków bez tego procesu.  
 
Więcej o Programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego
Celem ogólnym Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego jest wprowadzenie w życie innowacyjnych, rozważnie korzystających z zasobów wodnych i neutralnych dla klimatu rozwiązań poprzez współpracę transnarodową, z korzyścią dla obywateli całego regionu Morza Bałtyckiego. Program promuje transnarodową współpracę i integrację poprzez projekty, które dotyczą wspólnych kluczowych wyzwań i możliwości regionu. Jego wartością dodaną jest ponadnarodowy wymiar wspieranych działań i inwestycji Program wykorzystuje szanse oraz zajmuje się kwestiami, które nie mogą być w wystarczającym stopniu rozwiązywane przez pojedyncze kraje, ale wymagają wspólnej reakcji partnerów z kilku państw obszaru Morza Bałtyckiego.
 

nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY